آخرین مصوبات مجلس
جلسه روضه

جلسه روضه

مراسم سوگواری دهه آخر ماه صفر همچون سنوات قبل در خیابان خرم کوچه ۱۵برگزار میشود.